Yayın İlkeleri


1. Colloquium Anatolicum, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü tarafından, yılda bir kez yayınlanan ve Enstitümüzce Eskiçağ Bilimleri konusunda düzenlenen tüm konferanslarda sunulan tebliğlerin metinlerini, bilimsel yenilik getiren, özgün makalelerini ve kitap eleştirilerini içeren bir dergidir.

2. Yayınlamak üzere dergiye verilen yazılar, yazarın tercihine göre Türkçe, Almanca, İngilizce olabilir. Daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması gereken makaleler; Times New Roman, tek satır aralıklı, 12 punto; fotoğraf ve çizimlerle beraber 15 A4 sayfasını aşmamalıdır. Rapor niteliğindeki yazılar ise fotoğraf ve çizimlerle beraber 5 A4 sayfasını aşmamalıdır. Bibliyografik referanslar metin içerisinde verilirken (bkz. madde 9) açıklayıcı dipnotlar sayfa altında ve 10 punto olarak verilmelidir.

3. Makalelere İngilizce ve Türkçe 150 kelimelik özet ve 5 anahtar kelime (Türkçe ve İngilizce olarak) eklenmelidir.

4. Makale içerisinde yer alacak fotoğraf, çizim ve haritaların 20'yi aşmamasına özen gösterilmelidir.

5. Fotoğraf ve çizimlerin açıklamaları, ayrıca alıntı olanların da kaynakları belirtilerek ayrı bir sayfada gönderilmelidir.

6. Dijital formatta gönderilecek görsel malzemenin çözünürlüğü en az 300 pixel/inch, uzun kenarı en az 15 cm, tam sayfa kullanılacak bir fotoğraf ya da çizim söz konusu ise en az 22 cm olmalıdır. Ayrıca görsel malzeme başka bir program belgesine (Microsoft Word vb.) gömülü olarak değil, Adobe Photoshop TIFF/JPEG formatında gönderilmelidir. Çizim programlarında yapılan çizimlerin başka bir fotmata çevrilmeden gönderilmesi daha sağlıklı sonuç vermektedir.

7. Makale, PC ya da Macintosh ortamlarında, Microsoft Word 2010 ve üzeri versiyonlarda hazırlanmış olmalı; PDF formatlı bir örneği ile birlikte derginin dergipark sayfası üzerinden iletilmelidir.

8. Makale içerisindeki bibliyografik göndermeler makale sonunda ve aşağıda verilen örneklerdeki sitemde hazırlanmalıdır:

Alp, S., 1972
“Hitit Hiyeroglif Yazısında Şimdiye Kadar Anlamı Bilinmeyen Bir Unvan”, VII. Türk Tarih Kongresi I, Ankara: 98-102.

Benedict, R., 1959
Patterns of Culture, Boston.

Dinçol, A. – B. Dinçol, 1992
“Die Urartaeische Inschrift aus Hanak (Kars)”, H. Otten – E. Akurgal – H. Ertem – A. Süel (eds.), Hittite and other Anatolian and Near Eastern Studies in Honour of Sedat Alp, Ankara: 109-117.

Robinson, M., 1995
“Frank Calvert and the Discovery of Troia”, Studia Troica 5: 323-341.

Yakar, J., 2003
“Identifying Migrations in the Archaeological Records of Anatolia”, B. Fischer – H. Genz – E. Jean – K. Köroğlu (eds.), Identifying Changes: The Transition from Bronze to Iron Ages in Anatolia and its Neighbouring Regions, Procceding of the International Workshop Istanbul, Nowember 8-9, 2002, Istanbul: 11-19.

Konyar, E., 2004
Doğu Anadolu Erken Demir Çağı Kültürü: Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları Bulgularının Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul.

İnternet Kaynakları aşağıdaki gibi verilmelidir:

URL 1 http://imgkid.com/tibial-fibular-notch.shtml

9. Bibliyografik referanslar metinde, parantez içinde yazar soyadı, yayın tarihi ve gönderme yapılan sayfa olarak verilmelidir. (Benedict 1959: 45-48), (Robinson 1995: 340). Bibliyografik dipnot kullanılmamalıdır. Sadece metnin akışını bozacağı düşünülen uzun açıklamalar dipnotlarda verilmelidir.

10. Yıllık olarak çıkan süreli yayınımıza verilecek makaleler, Dergipark sistemine yüklenerek teslim edilmelidir.

11. Dergimize gönderilen makaleleri yayınlamama hakkımız saklı tutulmaktadır.


Colloquium Anatolicum
Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü
İstiklal Cad. Merkez Han, No. 181 Kat: 2
Beyoğlu 34433 İstanbul
TÜRKİYE


• colloquiumanatolicum@gmail.com

Yayın İlkelerinin PDF versiyonuna ulaşmak için buraya tıklayınız.